ក្លឹបវាយកូនហ្គោលបូកគោ


ក្លឹបវាយកូនហ្គោលបូកគោគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាទីក្រុងបូកគោថ្មីនៅលើភ្នំបូកគោនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ក្លឹបវាយកូនហ្គោលបូកគោ