សាលាក្រុងបូកគោ


ផែនទី

ស្រុកទឹកឈូ ឃុំបឹងទូក ឃុំកោះទូច និងឃុំព្រែកត្នោត នឹងបង្កើតក្រុងថ្មី។

សាលាក្រុងបូកគោ